Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

Regulamin Biegu SANPROBI URO – RUN 2021

I. CEL IMPREZY:

- Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego,

- Popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych,

- Prezentacja potencjału i aktywności szczecińskiej urologii akademickiej w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem technik minimalnie inwazyjnych.

II. ORGANIZATORZY:

Ruchowa Akademia Zdrowia , RAZ EVENT,

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenie Uro-Vita, firma PROtiming

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 18 września 2021, godzina 11:00 w Szczecinie,

Trasa: Park Kasprowicza .

IV. PROGAM ZAWODÓW:

10:00 Otwarcie imprezy i biura zawodów

11:00 Bieg na dystansie 5km

12:00 Marsz nordic walking na dystansie 5km

10:00 - 14:00 festyn rodzinny

V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników: 200.

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 13.08.2021 do 16.09.2021 do godz. 24.00.

Dodatkowo będzie klasyfikacja ,,Służba Zdrowia’’ .

Uwaga: Koszulka gwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 10.09.2021 w biegach głównych.

Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 18.09.2021 r. w godz. 10.00-10:45 w biurze zawodów w Parku Kasprowicza (Pomnik Czynu Polaków).

Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek, koszulkę.

VI. OPŁATY

1. Biegi na 5 km i marsz nordic walking 5km

do dnia 06/09/2021 r. – 30 zł

od dnia 07/09/2021 r. do dnia 18/09/2019 r. – 40 zł

2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych (5km Nordic Walking/ 5km) – puchary dla

pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

2. W klasyfikacji – Służby Zdrowia - puchary dla pierwszych 3 zawodników i

zawodniczek.

*3. W biegach głównych (5km Nordic Walking/ 5km) -

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

*w wyjątkowych sytuacjach(np. dzieci) można przebiec jedno okrążenie co również będzie uprawniało do odebrania medalu.

VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 18.09.2021 r. włącznie ukończą 10 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 10 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna znastępującym oświadczeniem:

„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „Sanprobi Uro-Run 2019” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

7. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 18.09.2021 r. w godz. 10.00 – 11:45 w biurze przy Pomniku Czynu Polaków.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia. 

8. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

10. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

12. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.