Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

REGULAMIN BIEGU "Lecę na 20 lecie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum”

Z dumą informujemy Państwa o zbliżającym się Jubileuszu 20-lecia istnienia SSW Collegium Balticum

w Szczecinie.

Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy Absolwentów, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów,

Rodziców, miłośników biegania oraz wszystkich chętnych do aktywnego udziału w Biegu 20-lecia.

CEL IMPREZY

Uczczenie obchodów 20-lecia szkoły

Charytatywne wsparcie

Integracja środowiska szkolnego i lokalnego

Promocja aktywnych form wypoczynku

ORGANIZATOR

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

WSPÓŁORGANIZATOR

RAZ EVENT

Ruchowa Akademia Zdrowia

TERMIN BIEGU

05 września 2020 roku

Godz. 10.00 Uroczyste otwarcie imprezy oraz wspólna rozgrzewka

Godz. 10.30 Start 2,5 km K i M oraz 5 km Nordic Walking K i M

Godz. 11.30 Start 5km K i M

DYSTANSE

Bieg na dystansie 2,5 km - K+M razem

Bieg na dystansie 5 km- K+M razem

Nordic Walking: 5km - K+M razem

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Medal upamiętniający 20-lecie dla wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy ukończą bieg

Puchar dla zwycięzcy, odpowiednio w kategorii kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach /2,5km,

5km i NW/

ZGŁOSZENIA

OPŁATA STARTOWA : 35 złotych ( min. 5 złotych z opłaty startowej organizator przekaże na cel

charytatywny- podamy w najbliższych dniach)

REJESTRACJA:

rejestracja elektroniczna poprzez stronę www.protiming24.pl

w przypadku posiadania przez Organizatora wolnych numerów startowych możliwość zapisu i opłaty:

W budynku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegum Balticum , ul. Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin -

04.09.2020 r (piątek) w godzinach: 17:00 – 19:00.

Oraz

W dniu biegu 05.09.2020 w Biurze Zawodów- Park Kasprowicza w godz. 9.00 – 10.30

TERMIN ODBIORU NUMERÓW STARTOWYCH: w biurze zawodów 04.09.2020 r. lub bezpośrednio

w dniu biegu w godz. 9.00-11.00. Przy odbiorze należy mieć dowód uiszczenia opłaty startowej oraz

dokument potwierdzający tożsamość.

MIEJSCE BIEGU

Park Kasprowicza, Szczecin.

Start i meta usytuowane przy Pomniku Czynu Polaków.

Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów 05.09.2020 roku w godz. 9.00 – 11.00 w namiocie przy

Pomniku Czynu Polaków w okolicy startu i mety.

TRASA

Biegi oraz Nordic Walking odbywać się będą ścieżkami spacerowymi Parku Kasprowicza.

Ze względu na charakter imprezy trasy nie będą atestowane jednak odpowiednio oznakowane.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

numer startowy z agrafkami

elektroniczny pomiar czasu

medal okolicznościowy (po ukończeniu biegu)

oznakowanie trasy i Biura Zawodów

pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy

depozyt

ubezpieczenie NNW

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

a) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,

b) dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu, poświadczone

własnoręcznym podpisem (w dniu odbioru numeru startowego na formularzu organizatora)

c) osoby niepełnoletnie przynoszą ze sobą (w dniu odbioru numeru startowego) pisemną zgodę

rodziców/opiekunów na start w biegu formularz zgody – pod niniejszym regulaminem

d) dokonanie rejestracji elektronicznej, uiszczenie opłaty startowej – po zarejestrowaniu się i

zalogowaniu do konta w strefie zawodnika (przez stronę www.protiming24.pl )

e) posiadanie numeru startowego odebranego w Biurze Zawodów w dn. 04-05.09.2020 r.

f) uczestnicy klasyfikacji Nordic Walking zobowiązani są do posiadania własnych kijków

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają tym samym, że startują w

biegu na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych,

radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu

d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom

lub partnerom wydarzenia (w dniu odbioru numeru startowego na formularzu organizatora)

4. Opłaty startowe

a) opłata startowa uiszczana jest automatycznie podczas elektronicznego zgłoszenia uczestnika do

biegu - po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do konta w strefie zawodnika (przez stronę

www.protiming24.pl

b) o terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora (podany przy rejestracji

elektronicznej)

c) potwierdzenie wpłaty należy zabrać ze sobą w dniu odbioru numeru startowego

d) raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi; opłaty startowej nie można przenosić na innego

zawodnika.

e) rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.

Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób

zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.

Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora

w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych

przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami.

Organizator ubezpiecza bieg od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Dla uczestników na czas Biegu zostanie udostępniony depozyt . Zabrania się pozostawiania w

depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.

Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest

z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału

w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i

niemożliwych do przewidzenia.

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.