Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

Nocny BIEG LATA 

5 km /  10 km

“CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

Cel:

    • promocja sportu

    • propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu

    • aktywność fizyczna w dobie koronawirusa

    • aktywne spędzanie czasu przez szczecinian

    • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w,, realu’’ i ,,wirtualnie’’ w czasie pandemii.

Terminy:

    •  ,,w realu’’ -  27.06.2020 godz. 22:00 – start 1 serii ( 145 osób) przewidujemy 3 serie 

    • ,,wirtualny’’ - 27.06.2020 godz. 00:01  do 28.06.2020 godz. 10.00

Terminy pozostałych biegów doprecyzujemy wkrótce.

JESIEŃ: listopad 2020 godz.20:00

ZIMA:  styczeń 2021 o godz. 20:00

WIOSNA(FINAŁ):  marzec – kwiecień 2021 o godz. 20:00

Miejsce:

W ,,realu’’ 

    • Start –  5 km okolice kas Arkonki , 10 km - wiadukt 

    • Meta – ,,BARkonka’’ - ,,Szyszka”

    • Trasa -  pomiar zrobiony  przez atestatora  PZLA 

    • Dystans: 5km lub 10 km

    • Elektroniczny pomiar czasu – numer startowy z ,,chipem’’

,,WIRTUALNIE’’

    • dowolne miejsce ze swobodą wyboru trasy. Nie obowiązuje limit czasu. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych władz, dotyczących pandemii koronowirusa COVID-19.

    • Uczestnik dokonuje samodzielnego pomiaru czasu za pomocą własnego urządzenia ( zegarek, telefon) z GPS pozwalające na pomiar czasu i przebyty dystans. Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania  pliku w formacie TCX lub GPX wygenerowanych w popularnych aplikacjach ( np. Endomondo, Strava, Garmin, Polar, Suunto i.t.p) makasymalnie do 28.06 .2020 do godz. 12.00.

    • pomiar uczestnika zostanie zatwierdzony i zarejestrowany w systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danej konkurencji ( 5 km / 10 km). Dany bieg zalicza się od pierwszego pokonanego kilometra.

Zgłoszenia:

    • Na stronie: http://www.raz.szczecin.pl/ 

    • podać prognozowany przedział czasowy do pokonania danego dystansu ( ....podział serii)

    • Limit  - 145 osób w 1 serii . Planujemy maksymalnie 3 serie ( 435 osób) . 

Termin zgłoszeń internetowych: 

Bieg Lata: do 26.06.2020 godz. 23:59 

Biegi : jesieni/ zimy/ wiosny –  terminy podamy w późniejszym terminie 

    • Każdy uczestnik musi wybrać jeden dystans (5 lub 10 km) w którym będzie rywalizował przez WSZYSTKIE  biegi “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

    • Każdy uczestnik musi zdecydować w jakim biegu będzie  brał udział od początku - ,,w realu’’ czy ,, wirtualnym’’, bo tak będzie musiał uczestniczyć już do końca imprezy  CZTERY PORY ROKU NOCĄ .

    • Po ukończeniu poszczególnego biegu uzyskany czas będzie w naszej bazie wyników i w biegu finałowym (bieg WIOSNY) suma trzech najlepszych startów wyłoni zwycięzców na poszczególnych dystansach(5km,10km) i charakterze biegów ( oddzielnie ,,w relau’’ i ,, wirtualnym’’). 

    • Uczestnik będzie sklasyfikowany w cyklu biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ” gdy ukończy przynajmniej TRZY biegi z czterech możliwych.

    • Opłata startowa jest osobna do każdego z biegu i wynosi:

             w ,,realu’’ - 40 zł , ,,wirtualnym’’- 30 zł 

    • Pakiet zawiera: ,,w realu’’  numer startowy z chipem / agrafki, ‘’ wirtualny’’ - numer  bez chipa do samodzielnego pobrania w pdf.

    • Po ukończeniu każdego z biegów biegacze otrzymują medal jako jeden z czterech elementów tworzących całość medalu końcowego.

    • Finał cyklu biegów “CZTERY PORY ROKU” odbędzie się w edycji WIOSENNEJ. Po ukończeniu tego biegu uczestnik otrzyma czwarty ostatni element medalu końcowego, oraz zostaną nagrodzeni najlepsi w klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn.

Biuro zawodów:

    • Obok BARkonki – Szyszki.

    • Czynne  w dniu biegu 27.06.2020 r od godz. 18.00  do godz.  20.00-  BIEG LATA 

    • Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca lub/i z oświadczeniem inna osoba za zgodą organizatora.

Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie http://www.protiming24.pl/ , wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winny był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. W przypadku nieuiszczenia dopłaty uczestnicy zostaje skreślony z listy startowej, a kwota już pobrana będzie zwrócona na konto do 30 dni roboczych po zakończonych zawodach. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w jednym z biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ” 2020-2021, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”. W przypadku odwołania biegu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

Klasyfikacja:

    • BIEGI: 5 km i 10 km - indywidualna (od 14 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna)

    • odzielna na BIEGI - ,, w realu’’ i ,, witrualny’’

    • Kobiet: 5km i 10km

    • Mężczyzn: 5km i 10km

Najlepsza drużyna w każdej konkurencji  ( 4 osoby= suma 4 czasów):

- żeńska 

- męska 

- mieszana ( 2 kobiety/ 2 mężczyzn )

Najliczniejsza drużyna w poszczególnych konkurencjach.

Nagrody:

    • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu każdego z biegów otrzymają pamiątkowy medal jak będą na miejscu lub  pocztą w ciągu 7 dni 

    • Poszczególne edycje biegów  - indywidualnie 3 pierwsze miejsca w poszczególnych klasyfikacjach wyróżnienia  ( 5 km K i M / 10 km K i M)  

    • Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach i kategoriach za cały cykl CZTERY PORY ROKU NOCĄ  wręczane po BIEGU WIOSNY. 

Pozostałe informacje:

    • Podczas biegów “CZTERY PORY ROKUNOCĄ ” wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

    • Przebywanie na trasie biegu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ ” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.

    • Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

    • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

    • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

    • Młodzież od 14 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

    • Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

    • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.

    • Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

    • Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestników w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczków.

    • Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili  stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestników w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik w Biegu: Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdej z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestników w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do niegów z cyklu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ’’ przepadają.

    • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Dyrektor biegu            

Robert Szych