Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

"Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN’’

Termin: 06-07.07.2024 r. (START godz. 09:00)

Miejsce – ARKONKA 

CEL IMPREZY:

1. Zebranie funduszy na wsparcie:

- podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin

2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby potrzebujące wsparcia!

3. Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku. 

4. Promocja działalności charytatywnej. 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem biegu ,,Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN’’ (zwanym dalej Organizatorem) jest Ruchowa Akademia Zdrowia (RAZ Szczecin) oraz Fundacja Mam Marzenie Oddział Szczecin

III. PARTNERZY 

1. Dom Kultury SŁOWIANIN – Szczecin 

2. Dulny Foto 

3. PROtiming24

4. RAZ EVENT

IV. IDEA ZAWODÓW 

1. ,,Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN’’ jest nietypowym Biegiem. Bieg ma na celu uzbierać jak największą kwotę pieniędzy na Spełnienie Marzenia, poprzez przebiegniecie lub marsz nordic walking określonego dystansu przez każdego jej uczestnika. Celem każdego zawodnika będzie pokonanie wybranej przez siebie, jak największej liczby kilometrów (wielokrotność okrążeń liczących po 1,7 km). Każda pokonana ilość kilometrów to określona kwota, którą UCZESTNIK uiści jako opłatę startową ORGANIZATOROWI po Biegu, a następnie ORGANIZATOR zrealizuje Marzenie jednego z podopiecznych Fundacji Mama Marzenie Oddział Szczecin. Im więcej wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc otrzyma!

V. Zasady dopuszczenia do biegu i opłata  

,, Mam Marzenie 10. RAZ 25 h RUN ‘’- zgłoszenie www.protiming24.pl

- dopuszczenie do uczestnictwa w BIEGU to deklaracja i przebiegnięcie/przejście minimalnej ilości km = 5,1 km (3 okrążenia wokół Arkonki) – opłata minimalna 6 zł za każdy km = 30 zł (płatne przy rejestracji do biegu, opłata za kolejne kilometry będzie uiszczana bezpośrednio w biurze zawodów w dniach biegu). 

- powyżej 5,1 km do 12,4 km ( 2 okrążeń ) – opłata minimalna 3 zł za km

- powyżej 12,4 km do 24,8 km (4 okrążeń )- opłata minimalna 2 zł za km

- powyżej 24,8 km do 49,6 km ( 24 okrążenia) –opłata minimalna 1 zł za km

- powyżej 49,6 km - …- opłata minimalna 0,5 zł za km 

* można zapłacić większą kwotę za każdy ,,Swój’’ przebiegnięty km. W przypadku odległości po przecinku (dotyczy metrów) powyżej 500 metrów zaokrąglamy liczenie płatności w górę . 

UWAGA !!! Tabela dopłat wg przebiegniętych kilometrów będzie dostępna na stronie: www.raz.szczecin.pl

Nie ma obowiązku pokonywania dystansu ,,jednym ciągiem’’. Można wielokrotnie przystępować i przyłączać się do biegu w ciągu 25 h, ale każdorazowo należy rozpoczynać bieg ze SWOIM NUMEREM STARTOWYM (z chipem) z wyznaczonego miejsca (ale nie z oficjalnego startu) i kończyć po przebiegnięciu pełnego okrążenia (META), przebiegając po macie do elektronicznego pomiaru czasu (przygotowany przez firmę PROtiming24). To spowoduje zsumowanie się wszystkich zaliczonych okrążeń danego zawodnika w czasie trwania Biegu i naliczenie jego przebiegniętych km. 

Po ostatniej sesji swojego udziału w biegu numer zostaje na pamiątkę. 

- osoby już nie biegające nie mogą przechodzić przez matę i w jej okolicy, aby nie zakłócać pomiarów swoich przebiegniętych km.

Dopuszczamy udział w wydarzeniu charytatywnym osób na rolkach i po przez swoje uczestnictwo wsparcia Fundacji Mam Marzenie. Informujemy jednak, że osoby na rolkach nie zaliczają się do ogólnej klasyfikacji i nie będą nagradzane ale otrzymują certyfikat i okazjonalny medal.

VI. TERMIN. MIEJSCE. TRASA. 

1. Bieg odbędzie się z soboty na niedzielę 6-7 lipca 2024 r.:

START - 06.07 o godz. 09:00 , 

KONIEC- 07.07  o godz. 10:00 ,wokół kąpieliska ARKONKA w Szczecinie na pętli 1,7 km . 

Będzie trwał nieprzerwanie.

2. Trasę ,, Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN ‘’stanowi pętla o długości 1,7 km. Start i Meta zlokalizowane będą w okolicy ARKONKI. Rozpoczęcie biegu nastąpi w sobotę 6 lipca 2024 r o godzinie 09:00. Po pokonaniu trzech okrążeń zawodnik może kontynuować swój udział w zawodach pokonując kolejne okrążenia (km) lub zakończyć go przekraczając linię mety. Zawodnik może przekroczyć linię mety po pokonaniu dowolnej liczby okrążeń (min. 5,1 – 3 okrążenia). Ograniczeniem jest koniec biegu, czyli godz. 10.00 dnia 7 lipca 2023 r. (z daniem  możliwości dokończenia pełnej pętli osobom będącym na trasie).

VII. LIMIT CZASU. KONTROLA CZASU. 

1. Zawodnicy ograniczeni są czasem biegu wynoszącym 25 godzin, pomiędzy godziną 09:00 dnia 06.07.2024 r., a godziną 10:00 dnia 07.07.2024 r. 

2. Pomiar przebiegniętych kilometrów i czasu odbędzie się za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na odwrocie numerów startowych – wcześniej przydzielonych na podstawie zgłoszenia elektronicznego. 

3.Numery startowe muszą być odebrane wcześniej w dniu biegu w biurze zawodów START / META – przy ARKONCE od. godz. 08.00 (osoby startujące od 09.00) lub bezpośrednio przed swoją sesją biegową. 

4.Limit uczestników w ,,Mam Marzenie 10. RAZ 25 h RUN ’’- 200 osób.

VIII. PUNKT NAWADNIANIA I MEDYCZNY. DEPOZYT. BIURO ZAWODÓW. 

1. Punkt z wodą oraz odświeżania dla zawodników będzie się znajdował się w pobliżu miejsca Startu/Mety.

2. Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych, oraz kabiny WC będą znajdowały się w pobliżu miejsca Startu/Mety. 

3. Depozyt oraz biuro zawodów będą znajdowały się w pobliżu miejsca Startu/Mety.

4. Punkt wypoczynku, relaksu i spania – odrębny namiot.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W BIEGACH mogą wziąć udział oficjalnie  osoby, które zapisały się internetowo na bieg i najpóźniej w dniu 06.07.2024 ukończą 18 lat, wyjątek stanowią dzieci biegnące z rodzicami 1 sesję o odległości 5,1 km (3 okrążenia).

2. Na dopuszczenie do uczestnictwa w BIEGU składa się zgłoszenie internetowe i opłata startowa, która upoważnia uczestnika do przebiegnięcia minimalnej ilości km = 5,1 km (3 okrążenia wokół Arkonki)

3. Warunkiem udziału w-BIEGU jest: 

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i dokonanie opłaty minimalnej za udział w zawodach: www.protiming24.pl . Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

b) Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz prasie. 

d) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, do celów promocyjnych biegu. 

e) Dokonanie zgłoszenia. 

f) Przystąpienie do weryfikacji w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem. 

X. POSTANOWIENA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona oraz skutkować może dyskwalifikacją. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

2. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych. Organizator ma prawo usunąć z trasy Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

XI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia do biegu będą odbywały się elektronicznie do dnia 24 czerwca 2024 roku, lub do momentu skończenia się numerów startowych (ilość 200 wg limitu), poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.protiming24.pl oraz opłacenia minimalnej opłaty startowej. 

2. W miarę wolnych numerów startowych będzie możliwość zapisania się do Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN po terminie 24.06.24 oraz także  w dniu startu 06.07.2024 r. w biurze zawodów umieszczonym w okolicy STARTU/ METY biegu – ARKONKA.

3. Wysokość opłaty startowej ,,Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN’’ uzależniona będzie od przebiegniętych km (patrz pkt. V) i winna być uiszczona zaraz po SWOIM biegu w biurze zawodów META BIEGU – ARKONKA. Jeśli ktoś będzie biegał wielokrotnie, to w/w wpłaty dokonuje po swoim ostatnim biegu. 

4. Istnieje możliwość większej wpłaty niż minimalna, za przebiegnięte km, gdyż zgodnie z ideą biegu chcemy spełnić niejedno marzenie podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin.

XII. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH. PROGRAM BIEGU 

1. Odbiór pakietów startowych dla osób rozpoczynających akcję biegową  oraz w miarę chęci pozostałych: 

06.07.2024 r. (w dniu startu) w godzinach od  8:00. A także  bezpośrednio przed swoim starem: rano - w dzień – czy w nocy.

2. Program zawodów 

• 06.07.2024 r. : 

08:50 Wspólna rozgrzewka w strefie Startu/Mety 

08:55 Uroczyste otwarcie zawodów 

09:00 Start – Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN 

• 07.07.2024 r.

10.00 -Zakończenie – Mam Marzenie 10. RAZ 25 h RUN 

10:15 Podsumowanie: rozdanie medali i certyfikatów. 

XIII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik biegu ,,Mam Marzenie 10. RAZ 25h RUN’’ otrzyma pamiątkowy CERTYFIKAT i OKAZJONALNY MEDAL.

2.  Indywidualnie 3 pierwsze miejsca otrzymają wyróżnienia - dla uczestników, którzy przebiegli najwięcej kilometrów (kobiety i mężczyźni).  

XIV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Mam Marzenie Oddział Szczecin zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.raz.szczecin.pl. 

2. W trakcie i po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają wodę. 

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania. 

6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od zakończenia MAM MARZENIE 10. RAZ 25h RUN, po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 

9. Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie co poda do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem biegu. 

Dyrektor biegu 

Robert Szych